SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých prostřednictvím internetové stránky dostupné z internetové adresy www.fairlist.cz správci, kterým je spol. FairList s.r.o., IČO: 018 79 634, se sídlem U Větrolamu 1124/14, 693 01 Hustopeče (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly správcem, jeho zaměstnancem a/nebo jím pověřeným obchodním partnerem zpracovány a použity. Tento souhlas je udělen na dobu dvaceti (20) let od jeho poskytnutí.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů je použití osobních údajů při nabídce a/nebo zprostředkování výuky cizích jazyků, zejména pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické účely správce a/nebo pro marketingové účely.

V případě, že subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, správce je povinen zdržet se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje obsažené sdělené subjektem údajů správci prostřednictvím internetové stránky dostupné z internetové adresy www.fairlist.cz.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obchodního vztahu.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nimž vlastní užívací práva (způsob zpracování).

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.